[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Algemene voorwaarden

Versie: 1 september 2019

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • a)  Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
 • b)  Opdrachtnemer: YOS Account & Fiscaal V.O.F.,
  gevestigd: te Rotterdam aan de
  BD Kamer van Koophandel nr. 75172682.
 • c)  Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij
  Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden tot het gebruikelijke werkterrein van een administratiekantoor c.q belastingadviseur te verrichten. Tot die Werkzaamheden behoren alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere Werkzaamheden die uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:

-het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard, -het verzorgen van fiscale aangiften,
-het optreden als gemachtigde in fiscale verzoek-, bezwaar- en 

beroepsprocedures, waaronder hoger beroepsprocedures en cassatieberoepsprocedures
-het geheel of gedeeltelijk voeren van boekhoudingen,
-het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten, zoals jaarrekeningen, jaarrapporten en kredietrapportages. 

 • d)  Administratie: De Documenten op basis waarvan het administratieprogramma financiële grootboek, de balans en de winst- en verliesrekening van een onderneming van Opdrachtgever worden opgesteld.
 • e)  Documenten: Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken op gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

f) Werkzaamheden: Alle Werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst , of die door Opdrachtnemer uit andere hoofden ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht 

1.2  Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen.

1.3  Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden, waaronder directeuren, vennoten, maten en ondergeschikten van Opdrachtnemer. Zij kunnen jegens opdrachtgever hierop een beroep doen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2  De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3  Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

2.4  Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Algemene voorwaarden/Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2  Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart

Artikel 4 – Gegevens en informatie

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze te verstrekken. 

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit. 

4.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn. 

4.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. 

4.5 Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

4.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken. 

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht 

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 

5.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan met goedkeuring van Opdrachtgever. 

5.3 Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

5.4 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van wat bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien. 

5.5 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): 

a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen; 

b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten. 

5.6 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en regelgeving. 

5.7 Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal zelf de originele van Documenten behouden. 

5.8 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming. 

5.9 In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend. 5.10 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke 

bewaar termijnen en ten aanzien van de Administratie en andere Documenten. 5.11 Opdrachtnemer is niet gehouden op namens Opdrachtgever bezwaar te 

maken tegen aan Opdrachtgever geadresseerde beslissingen van de Belastingdienst, waarvan aan Opdrachtnemer door de belastingdienst een (digitale) kopie is gestuurd, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is overeengekomen. 

5.12 Indien dit met Opdrachtgever is overeengekomen zal Opdrachtnemer voor de btw-aangifte van Opdrachtgever zorg dragen. Opdrachtgever blijft evenwel zelf verantwoordelijk voor de finale suppletieaangifte. 

Artikel 6 –Termijnen 

6.1  Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

6.2  Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

6.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat Opdrachtgever, na ommekomst van de overeengekomen termijn, Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en Opdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn. 

Artikel 7 – Aanvang, duur, opzegging, ontbinding 

7.1  De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, deze Overeenkomst wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd met een termijn van 12 maanden.

7.2  Opzegging dient drie maanden voor een automatische stilzwijgende verlenging plaats te vinden.

7.3  De overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd.

7.4  Bij opzegging binnen drie jaar na aanvang van de overeenkomst geldt het
volgende: De eventuele afgesproken fixed price wordt geannuleerd, vervolgens opnieuw berekend op basis van het aantal (geschatte) uren en separaat gefactureerd, de overige niet in rekening gebrachte diensten zullen alsnog in rekening worden gebracht, tegen een uurtarief van €100,-.

7.5 De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als door Opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht. 

7.6 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte Werkzaamheden, waarbij de Opdrachtnemer na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden ter beschikking stelt. 

7.7 Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. 

7.8 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. 

7.9 Voor zover de overdracht van de Werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

7.10 Na de beëindiging van de Overeenkomst worden de Administratie en de Documenten van Opdrachtgever maximaal 3 maanden bewaard. Na die termijn is Opdrachtnemer gerechtigd de Documenten te verwijderen, zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever. 

Artikel 8 – Intellectuele vermogensrechten 

8.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeem-ontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. 

8.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 9.4. 

Artikel 9 – Geheimhouding en exclusiviteit 

9.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens gekregen resultaten. 

9.2 Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht. 

9.3 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie 

waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voorzover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
9.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

9.5 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever 

en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte Werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer. 

9.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn. 

9.7 Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. 

Artikel 10 – Persoonsgegevens 

10.1 In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken. 

10.2 In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken. 

10.3 Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals het eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

Artikel 11 – Honorarium 

11.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. 

11.2 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. 11.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht 

geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld prijsverhogingen bij de toeleveranciers, lonen en/of prijzen anders dan het prijsindex, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 

11.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het honorarium jaarlijks aan te met een prijsindex van maximaal 5%. 

11.5 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

Artikel 12 – Betaling 

12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling van de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding middels een maandelijkse automatisch incasso, waarvoor Opdrachtgever verplicht is Opdrachtnemer te machtigen, de incasso vind omstreeks de eerste van de maand plaats. De incasso geschiedt maandelijks op voorschotbasis. 

12.2 Indien Opdrachtgever de machtiging voor automatische incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden zal 

12.3 Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen en zal Opdrachtnemer verzoeken om de verschuldigde vergoeding alsnog over te maken. 

IndienOpdrachtgevernietbinnendegesteldetermijnheeftbetaaldzijnalle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van een vordering voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van €250,-. 

12.4 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten. 

12.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. 

Artikel 13 – Retentierecht 

13.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling aan Opdrachtnemer verschuldigde, heeft Opdrachtnemer het recht de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat integrale betaling van het aan Opdrachtnemer verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld. 

13.2. Opdrachtnemer zal bij de uitoefening van het in artikel 13.1 bedoelde retentierecht trachten te voorkomen dat voor de Opdrachtgever onherstelbare schade ontstaat. 

Artikel 14 – Reclames 

14.1 Een reclame met betrekking tot verrichte Werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 

14.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voorzover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht. 

14.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid. 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid 

15.1 Opdrachtnemer is tegen aansprakelijkheid bij het uitvoeren van Opdrachten verzekerd. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de opdrachtgever toe te zenden. 

15.2 De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in lid 1 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 50% van alle in de 6 maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen, verminderd met creditering door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in die periode terzake van de Werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€ 10.000,-). 

15.3 De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

15.4 Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor: 

 • a)  bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de
  verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
 • b)  bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer ingeschakeld zijn (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
 • c)  bij Opdrachtgever of derden ontstane gevolg-, indirecte, bedrijfs- of strafschade en/of winstderving.
 • d)  Overmacht; onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen; militair optreden; arbeidsongeschiktheid/ziekte; brand; diefstal; inbraak; overheidsoptreden; weersomstandigheden; uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen; vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Opdrachtnemer; transportproblemen en stakingen.

15.5 Tenzij zulks uitdrukkelijk in de opdracht is bepaald, wordt door opdrachtnemer geen beleggingsadviezen vertrekt hetgeen tevens inhoudt dat onze uitingen ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen. 

15.6 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 

15.7 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de Werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van 

Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

15.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan de Opdrachtnemer als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten. 

15.9 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en Documenten van de opdrachtgever. 

Artikel 16-Vervaltermijn 

Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. 

Artikel 17- Personeel 

De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede drie jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer, medewerkers of ex-medewerkers welke bij de Opdrachtnemer de afgelopen drie jaar in dienst zijn geweest, van Opdrachtnemer of van ondernemingen waarop de Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst de afgelopen drie jaren een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken zulks op straffe van een direct opeisbare geldboete van tienduizend euro (€ 10.000,-). en vijfhonderd ( € 500,-) per dag dat de overtreding voort duurt na ingebrekestelling. 

Artikel 18 – Rechts- en forumkeuze 

18.1Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

18.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd aan de bevoegde rechterbank in Rotterdam. 

18.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting 

Artikel 19 – Wijzigingen 

19.1 Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

19.2 Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de 

gewijzigde Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en twee maanden na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1567515043145{margin-top: 40px !important;padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #d62424 !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Financieel inzicht én overzicht voor ondernemers

Dat is wat we je beloven. Met slimme tools en deskundig advies op het
juiste moment, maak je zelf de beste keuzes. Of ze nu klein of groot zijn.

 

Ontdek het zelf

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]